Hrachova 4
Tel.:+421 948_ 004 168
 
Tel.:+421 948_ 009 534
Hradná 3
Tel.:+421 948_ 797 316
 
Tel.:+421 948_ 446 876
Rosensteingasse 23/8
Tel.:+43 676_ 761 6879
 
Tel.:+420 721_ 752 936
 
Tel.:+36 20 394 1260
 ECOPROGRAM KATALÓGY NA STIAHNUTIE CENOVÁ KALKULÁCIA PARTNERSKÁ ZÓNA NEWSLETTER

Certifikácia

Naša firma vlastní certifikáty : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Certifikácia

ISO 9001
Systém manažérstva kvality (SMK)

V podnikaní, tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni je kladený zvýšený dôraz na plnenie jasne definovaných noriem v oblasti manažérskych systémov, ako záruka poskytovanej kvality produktov a služieb..
Systém manažérstva kvality, ktorý je funkčný a efektívny, zabezpečujúci výkonnosť realizačných procesov umožňuje prispôsobiť individuálne služby poskytované spoločnosťou presne požiadavkám a potrebám konkrétneho zákazníka.
Preto systém manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001 je ideálnou základňou pre deklarovanie kompetentnosti a odbornosti moderných spoločností všetkých veľkostí vo všetkých oblastiach priemyslu, hospodárstva a služieb.

Zavedenie a certifikácia SMK podľa tejto normy ponúka nasledovné výhody:

 • Odhaľovanie možností na zlepšenie výkonnosti a znižovanie nákladov
 • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov
 • Zvyšovanie spokojnosti zamestnancov
 • Vylepšenie podnikového imidžu
 • Minimalizáciu rizík
 • Väčšiu efektivitu vynakladaných zdrojov v prostredníctvom zlepšenia procesov
 • Konkurenčná výhoda na trhu
 • Plnenie špecifických (individuálnych) požiadaviek zákazníka

Vnútorné pracovné postupy a zodpovednosti sú podrobne posudzované, rovnako ako procesy, ktoré regulujú spoluprácu so zákazníkmi a obchodnými partnermi. To znamená, že kvalita všetkých procesov v rámci spoločnosti je optimalizovaná.

 

ISO 14001
Systém environmentálneho manažérstva (SEM)

Dnešná doba prináša narastajúci globálny záujem o ochranu životného prostredia, naliehavé riešenie problémov trvalo udržateľného rozvoja života na Zemi a s tým súvisiacu požiadavku, aby organizácie znižovali nepriaznivé dopady svojich činností, výrobkov a služieb na životné prostredie a preukazovali výsledky zlepšovania v tejto oblasti.
Požiadavky právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia sa neustále sprísňujú a ich plnenie si vyžaduje stále väčšiu náročnosť na zabezpečenie zdrojov.

Zabezpečenie plnenia požiadaviek jednotlivých dielčích právnych predpisov však nezaručuje komplexný a účinný prístup k ochrane životného prostredia oproti prístupu k ochrane životného prostredia založeného na systémovom manažérskom prístupe.

Jednou z možností ako zabezpečiť účinnejší a efektívnejší prístup k ochrane životného prostredia vo firme, získať vyšší environmentálny kredit a konkurenčnú výhodu na národnom aj medzinárodnom trhu, je zaviesť a certifikovať systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001 .

Systém environmentálneho manažérstva tvorí neoddeliteľnú súčasť celkového systému manažérstva organizácie, podporuje ochranu životného prostredia a zdravia pred možnými negatívnymi vplyvmi činností, výrobkov a služieb.
Systém ovplyvňuje organizačnú štruktúru, plánovacie a kontrolné činnosti, zdroje, zodpovednosti, pracovné postupy, procesy a zdroje pre plnenie environmentálnej politiky, cieľov a zabezpečenie kontinuálneho zlepšovania starostlivosti o životné prostredie organizácie.

Výhody zavedenia a certifikácie SEM:

 • zabezpečenie súladu požiadaviek starostlivosti o životné prostredie podniku s jeho ekonomickými cieľmi
 • zvýšenie úrovne plánovania, vykonávania a kontrolnej činnosti organizácie v oblasti ochrany životného prostredia, realizáciou vhodných environmentálnych cieľov, programov v súlade s dostupnosťou zdrojov organizácie
 • zvýšenie účinnosti dodržiavania požiadaviek právnych predpisov pre oblasť ŽP platných pre podnik
 • zabezpečenie trvalého zlepšovania starostlivosti o životné prostredie
 • zainteresovanie vrcholového manažmentu do ochrany životného prostredia, vedúcich a zamestnancov na všetkých organizačných úrovniach firmy

 

OHSAS 18001
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SM BOZP)

S postupujúcou globalizáciou sa aj svet práce neustále mení.
Na medzinárodnej úrovni sa dostáva do popredia snaha o vytvorenie vhodného pracovného prostredia pre človeka s cieľom zníženia počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania. V súčasnosti sú teda spoločnosti vyzývané, tak na národnej ako aj Európskej úrovni k tomu, aby demonštrovali zhodu so špecifikáciami a nariadeniami v tejto oblasti.

Britský inštitút pre normy (BSI ) spolu s ďalšími certifikačnými spoločnosťami vyvinul predpis OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001.

V súčasnosti je SM BOZP podľa OHSAS 18001 jediným komplexným systémom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s medzinárodným významom pre všetky odvetvia priemyslu a služieb.

Efektívny systém manažérstva bezpečnosti práce a zdravia podľa požiadaviek OHSAS 18001 zabezpečuje že:

 • pracovné úrazy sú eliminované prevenciou a analýzou rizík
 • riziko hlavných úrazov je minimalizované systémovými opatreniami z hľadiska bezpečnosti
 • je zabezpečená znalosť a presadzovanie súčasných zákonov a nariadení
 • redukujú sa náklady na škody a poistné nároky
 • zamestnanci sú viac motivovaní
 • možnosť deklarovania nezávislým posúdením a certifikátom
   
<< Späť